728 x 90

Spreminjanje organizacijske kulture v Skupini Triglav

Spreminjanje organizacijske kulture v Skupini Triglav

Ob prenovi strategije Skupine Triglav (ST) za obdobje 2017-21 je uprava Zavarovalnice Triglav v duhu zavedanja, da ima kultura podjetja odločilen vpliv na uspešno implementacijo strategije, sprejela odločitev o prenovi organizacijske kulture, ki bo podprla doseganje strateških ciljev. Prenova org. kulture v ST je bila zato opredeljena kot strateški projekt.

Za merjenje org. kulture smo izbrali svetovno priznano metodologijo Human Synergistics, ki meri 12 vedenjskih slogov in jih povezuje v 3 tipe org. kulture (konstruktivno, pasivno obrambno in agresivno obrambno). Prvi korak projekta je bila določitev idealne kulture, pri kateri je skladno z metodologijo sodelovalo vodstvo Skupine Triglav. Analiza anket je pokazala, da je naša idealna kultura konstruktivna, torej takšna, ki zaposlenim omogoča uživanje pri delu, samouresničevanje, sodelovanje, spodbuja učenje, kreativnost, fleksibilnost. V drugem koraku smo izmerili takratno stanje kulture na ravni celotne Skupine Triglav in našli vrzeli med želeno in dejansko kulturo. Med zaposlenimi so bila najbolj razširjena obrambna vedenja, prevladujoč slog pa je bil nasprotovanje. Želenih, konstruktivnih vedenj, je bilo premalo.

Organizacijska kultura je odraz naših navad, načina dela in razmišljanja, zato je zanjo značilno, da se spreminja zelo počasi, da so spremembe vidne šele po več letih, celo desetletjih. Zavoljo tega smo si po pogovoru s strokovnjaki postavili cilj, da v štiriletnem obdobju povečamo konstruktivne sloge za 1-2 %. Ponovno merjenje v letu 2021 je pokazalo izjemno pozitivne rezultate. Konstruktivne sloge smo na ravni ST izboljšali za +13 %, na ravni Zavarovalnice Triglav pa celo za +17 %. Po tej metodologiji to pomeni enega največjih napredkov v regiji. Največje skoke smo zabeležili v vedenjskih slogih, ki nakazujejo izmenjavo idej, uživanje v delu, vzdrževanje osebne integritete, konstruktivno reševanje konfliktov, medsebojno pomoč. Teorija govori o tem, da org. kultura vpliva tudi na org. klimo in v okviru tega na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, kar se nam je v praksi prav tako potrdilo. V vsakoletnih meritvah org. vitalnosti beležimo zadnja leta izboljšanja pri večini trditev. Zaposleni so vedno bolj zadovoljni s sistemi, vodenjem, odnosi. Pri delu so visoko motivirani in zavzeti. Naš skupni indeks zadovoljstva za Zavarovalnico Triglav je v letu 2020 (kljub težavnim okoliščinam zaradi epidemije) znašal 4,02 na 5-stopenjski lestvici, v letu 2021 se je (še) povišal na 4,05, pri čemer je indeks zadovoljstva z vodenjem 4,30. Po podatkih iz lanske raziskave je razmerje med aktivno nezavzetimi in zavzetimi približno 1 proti 8,4 v prid zavzetim zaposlenih, kar nas po stopnji zavzetosti uvršča v sam vrh slovenskih podjetij.

Zaradi sistematičnega spodbujanja izobraževanja na osnovi kompetenčnega modela se je v zadnjih štirih letih izjemno povečalo število izobraževalnih ur na zaposlenega. V letu 2020 je bilo v Zavarovalnici Triglav izvedenih 40 ur izobraževanja na zaposlenega, na ravni Skupine Triglav pa 24.

V času trajanja projekta je vse aktivnosti strateškega projekta ves čas podpiralo naše vodstvo. Nosilki projekta sta bili ga. Marica Makoter, članica Uprave, kot sponzor projekta in ga. Mateja Geržina, izvršna direktorica področja za ravnanje z zaposlenimi, kot vodja projekta. V letu 2017 sta komunicirali rezultate z obiski vseh družb v regiji, prav tako je komunikacija v štiriletnem obdobju potekala na številnih internih dogodkih, posvetih, sestankih in v obliki pisem Uprave zaposlenim. Uprava prav tako vsako leto komunicira izbrano krovno kompetenco, ki podpira želeno org. kulturo in jo razvijamo vsi Triglavani. Komunikacija aktivno poteka tudi na intranetu in v drugih lastnih internih medijih, v okviru katerih prikazujemo različne poglobljene zgodbe, dobre prakse, izkušnje, mnenja in poglede zaposlenih skozi raznolike (interaktivne) formate. Omenimo, da smo na intranetu objavili več kot 150 člankov in zgodb, ki so podpirale želena vedenja in medsebojno povezovale zaposlene ter objavili več kot 35 videov, pripravljenih je bilo 20 pisem Uprave, v jubilejnem letu, ko smo obeleževali 120 let Triglava, pa smo izdali tudi publikacijo Na mizi – z željo, da bi ključne usmeritve našega delovanja tako še bolj ponotranjili in skrbno izvajali. Skupino Triglav namreč sooblikujejo različni narodi in kulture ter z njo povezane raznolike kulinarične posebnosti. To kulturno pestrost smo s pomočjo sodelavcev iz vseh 6 držav »zakuhali« v prav posebno knjižno mešanico, ki jo odlikujejo tudi vrednote odzivnost, enostavnost in zanesljivost. V publikaciji se ključni poudarki strategije in naše 120-letne tradicije prepletajo z 32 kulinaričnimi recepturami regije Adria. Pri tem so namreč ključne tako sestavine kot sama priprava oziroma postopek. Podobno kot pri oblikovanju in izvajanju strategije.

Spreminjanja org. kulture smo se sicer lotili na štirih ravneh: poleg že omenjene ravni komuniciranja, katere aktivnosti so igrale pomembno podporno vlogo, še na treh ravneh: sistemsko-organizacijski ravni, ravni vodenja in ravni posameznika. Glavni »ukrep« pri spreminjanju naših vedenj in s tem organizacijske kulture je bila vpeljava coachingov za vse vodje v Skupini Triglav (cca 800 vodij), ki jih izvajajo tako interni kot zunanji coachi. Usposobili smo cca. 60 internih coachev, ki kontinuirano nadgrajujejo znanje in veščine za uspešno izvajanje coachingov. V času trajanja projekta (2017-2021) je bilo izvedenih 4.340 coachingov, opravljenih je bilo 9.020 coaching nalog. Povprečna ocena zadovoljstva s coachingi je bila 3,6 (4-stop. lestvica). Izvajali so se tudi skupinski coachingi za time. Vzpostavili in nadgradili smo najrazličnejše razvojne sisteme. Tako smo naše letne razgovore nadgradili še z razvojnim delom za vse zaposlene, pri čemer se individualno vsakemu zaposlenemu identificira kompetenčni profil ter sistematično načrtujejo izobraževanja in razvojne aktivnosti.

Vseskozi spodbujamo mobilnost znotraj Skupine Triglav ter interne prakse in izvajamo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja. Vzpostavljene imamo različne oblike mentorstev, pri čemer smo še posebej ponosni na uvajalno mentorstvo za vse novozaposlene in prerazporejene sodelavce. Veliko aktivnosti namenjamo razvoju vodij. Tako naši vodje obiskujejo Šolo vodenja, vzpostavljen imamo sistem Licenca za vodenje, s posebnim orodjem pa se kontinuirano ocenjujejo vodstvene kompetence, pri čemer se vodjem nudi povratna informacija o rezultatih in pomoč pri razvoju. Veliko aktivnosti pa je namenjenih tudi skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih. Ponosni smo na vzpostavljeno psihosocialno podporo zaposlenim, aktivne odmore na delovnem mestu in masaže, delavnice v okviru promocije zdravja inprogram Dnevi zdravja, ki se odvija v slovenskih termah.

Smo imetniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki zaposlenim nudi olajša usklajevanje dela in zasebnega življenja, organiziramo pa tudi veliko dogodkov pod našo interno blagovno znamko Triglav.smo (za zdravje, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih (in njihovih družinskih članov)). Zaposlenim od časa epidemije omogočamo tudi možnost hibridnega dela ter jih spodbujamo, da se udeležujejo raznolikih delavnic na temo osebnega razvoja in da razmišljajo izven okvirov v okviru našega sistema inovativnosti Ideja In.

Skoraj vse naštete sisteme oziroma aktivnosti podpira sodobni HR informacijski sistem, ki se implementira v celotni Skupini Triglav. Čeprav še nismo dosegli idealne kulture, vidimo, da smo na pravi poti, zato želimo z vsemi doslej zastavljenimi aktivnostmi nadaljevati in jih v letu 2022 še dodatno nadgraditi. Med drugim imamo v načrtu izvedbo praktičnih delavnic utrjevanja konstruktivnih vedenj za vse vodje, s čimer želimo vodjem približati pomen le-teh pri vsakodnevnem delu in vodenju z zgledom. Zaposlene bomo spodbujali pri krepitvi krovne kompetence leta – fleksibilnost. Posodobljeni so letni razgovori, pri čemer imajo vodje letne cilje vezane tudi na spreminjanje organizacijske kulture in klime (vitalnosti organizacije). Več aktivnosti namenjamo krepitvi ugleda delodajalca (interno in eksterno), medgeneracijskemu sodelovanju, promociji zdravja in spodbujanju inovativnosti. Intenzivno nadaljujemo s coachingi, ocenjevanjem in razvojem vodstvenih ter medosebnih kompetenc. Aktualne ostajajo vse aktivnosti v sklopu Družini prijaznega podjetja, internega programa Triglav.smo ter ustvarjanja varnega, zdravega in prijaznega delovnega okolja. Še naprej bomo skrbeli, da bodo vse naše aktivnosti ustrezno komunikacijsko podprte. Skupina Triglav je kljub epidemiji dosega oziroma presega poslovne cilje. Ker so v storitveni dejavnosti ključen dejavnik uspeha ljudje, verjamemo, da je tudi org. kultura del tega uspeha.

“V projekt je bilo vloženega ogromno truda in sodelovanja zelo velike skupine ljudi iz različnih držav, družb in poslovnih področij. Ponosni smo to, kaj vse smo s skupnimi močmi uspeli premakniti. Veseli smo, da je naša praksa prepoznana in da je predstavljena tudi širše, s čimer lahko morebiti spodbudimo tudi druge organizacije za prenovo svoje organizacijske kulture.”

(misel izvršne direktorice področja za ravnanje z zaposlenimi, ge. Mateje Geržina)

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše